Jäseneksi

Kilta saa ny­kyi­sin jä­se­nen­sä pää­osin mais­te­ri­vai­heen bio­tuo­te­tek­nii­kan o­pis­ke­li­jois­ta, jot­ka lu­ke­vat pää­ai­nee­naan Bio­mas­san ja­los­tus­tek­niik­kaa (Bio­mass Re­fining) tai Kuitu- ja polymeeritekniikkaa (Fiber and Polymer Engineering). Kil­taan olet kuitenkin läm­pi­mäs­ti terve­tullut, vaikka olisitkin vielä kandidaattivaiheen, jonkin muun maisteripääaineen o­pis­ke­li­ja tai valmistunut. Kiin­nos­tus a­laa koh­taan riit­tää.

Var­si­nai­sia jäseniä ovat ne hen­ki­löt, jotka ovat myös AYY:n jä­se­niä ja ul­ko­jä­se­niä ne, jot­ka eivät ole AYY:n jäseniä.

Lisäksi on myös mahdollista liittyä kannatusjäseneksi. Killan kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä killan tarkoitusta ja toimintaa tukeva henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Kannatusjäsenyden vuosimaksu on 30 – 3999€.

Killasta riippumattomista syistä killan jäsenmaksua ei voi enää maksaa lukuvuosi-ilmoittautumisen ja AYY-jäsenmaksun yhteydessä. Jä­se­nek­si voi liit­tyä Kide.appissa tai mak­sa­mal­la (8) euron jä­se­nmak­sun killan ti­lille ja täyttämällä alta löytyvän lomakkeen. Lomakkeessa kysytään Kide.app-sähköpostia, jotta uudet jäsenet voidaan lisätä jäsenrekisteriin.

MAKSUTIEDOT

Saaja: Puunjalostajakilta ry

IBAN: FI64 6601 0001 0720 16

BIC: AABAFI22

Summa: 8,00 €, kannatusjäsenille 30 – 3999€

Viite: 242004, kannatusjäsenille 170231

Muista käyttää viitenumeroa!

P.S.! Muista liittyä myös PJK:n Telegram ryhmään:

Puunjalostajakillan TG-tilin liittymislinkki

Liity jäseneksi

5 § JÄSENET

Killan jäseniä ovat varsinaiset, ulko-, kannatus- ja kunniajäsenet.

Killan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yh­dis­tyk­sen toi­min­nas­ta kiin­nos­tu­nut Aalto-yli­o­pis­ton y­li­op­pi­las­kun­nan (AYY) jäsen.

Killan ul­ko­jä­se­nek­si voi­daan ha­ke­muk­ses­ta hy­väk­syä kil­lan toi­min­nas­ta kiin­nos­tu­nut hen­ki­lö, jo­ta ei voi­da hy­väk­syä var­si­nai­sek­si jä­se­nek­si.

Kil­lan kan­na­tus­jä­se­nek­si voi­daan hy­väk­syä killan tar­koi­tus­ta ja toi­min­taa tu­keva hen­ki­lö tai oi­keus­kel­poi­nen yhteisö.

Killan kun­nia­jä­se­nek­si voi kil­lan ko­kous kolmen nel­jäs­o­san (3/4) enem­mis­töl­lä an­ne­tuis­ta ää­nis­tä kutsua hen­ki­lön, joka on e­ri­tyi­ses­ti an­si­oi­tu­nut killan toi­min­nas­sa tai muuten mer­kit­täväs­ti e­dis­tä­nyt sen pyr­kimyk­siä. E­si­tyk­sen kun­ni­ajä­se­nek­si kut­su­mi­ses­ta te­kee raa­ti, mutta myös kym­me­nen (10) killan jäsentä kä­sit­tä­väl­lä ryh­mäl­lä on sii­hen oikeus.