Kerhot

NEON BAARISSA

Neon Baa­rissa Röyh on Es­poos­sa toi­miva re­kis­te­röi­mä­tön yh­dis­tys, jon­ka tar­koi­tuk­se­na ei o­le tuot­taa voit­to­a, vaan aut­taa yk­si­näi­siä, o­pis­ke­lu­e­lä­mäs­sä syr­jäs­sä tai kes­kel­lä o­le­vi­a, a­pu­a kai­paa­vi­a, sel­vi­ä­mään yli Ko­ti­maan pit­käs­tä Ex­cur­si­os­ta. Baa­ri­lai­sen tun­nis­taa heis­tä va­roit­ta­vis­ta ne­on­kel­tai­sis­ta lii­veis­tä, sie­lua rii­pi­väs­tä me­te­lis­tä bus­sin ta­ka­ri­vil­lä ja maut­to­mas­ta, mut­ta kui­ten­kin niin us­ko­mat­to­man me­ne­väs­tä mu­sii­kis­ta. Neon Baa­ri­lai­sen riit­tei­hin kuu­lu­vat Koo­Peen li­säk­si muun mu­as­sa Top Gun ja Neon-pik­kujou­lut.

 

SELLISTIKERHO

Puun­ja­los­tus­a­lan häi­ly­vil­tä hö­pö­hö­pö­tren­di­vil­li­tys­ten ka­ri­koil­ta teek­ka­ri­a suo­je­lee kil­tam­me tuo­tan­to­mää­räi­ses­ti (ADT/d) suu­rin ai­ne­jär­jes­töm­me – Sel­lis­ti­ker­ho. Sel­lis­ti­ker­ho yhr (Y­ri­tyk­sis­tä huo­li­mat­ta re­kis­te­röi­mät­ön) on 2001 O­ta­nie­mes­sä pe­rus­tet­tu po­liit­ti­ses­ti si­tou­tu­nut sel­lun­pi­laa­mi­sen kan­na­tus­yh­dis­tys.

 

PUUMEKANISTIKERHO

Puu­me­ka­nis­ti­ker­ho on me­kaa­ni­ses­ta puun­ja­los­tuk­ses­ta kiin­nos­tu­nei­den o­pis­ke­li­joi­den am­mat­ti­ai­ne­ker­ho. Ker­ho jär­jes­tää jä­se­nil­leen e­ri­lai­sia va­paa-a­jan ta­pah­tu­mi­a sekä toi­mii link­ki­nä o­pis­ke­li­joi­den ja te­ol­li­suu­den vä­lil­lä. Me­ka­nis­ti­ker­hol­la on o­mat kotisivut.