Opinnot

Kilta saa ny­ky­ään uu­det jä­se­nen­sä pää­o­sin Aal­to-­y­li­­o­pis­ton Ke­mi­an tek­nii­kan kor­­ke­­a­­­kou­­lun mais­te­­ri­­vai­­heen bio­­tuo­­te­­tek­­nii­­kan o­pis­­ke­­li­­jois­­ta, joiden pääaine on Bio­­mas­­san ja­los­­tus­­tek­­niik­­ka (Biomass refining), Kui­tu- ja po­ly­mee­ri­tek­niik­ka (Fiber and polymer engineering) tai Industrial Energy Processes and Sustainability. Toinen merkittävä jäsenryhmä on Kemian tekniikan korkeakoulun kandiopiskelijat.

Puun­ja­los­tus­alan opis­kelu muuttui Kemian teknii­kan korkea­kou­lus­sa 2010-luvulla. Ennen vuotta 2013 kilta sai jäse­nen­sä pää­osin kandi- ja maiste­ri­vai­heen bio­tuo­te­tek­nii­kan opis­ke­li­jois­ta ja ennen vuotta 2010 kandi- sekä maiste­ri­vai­heen puun­ja­los­tus­tek­nii­kan opis­ke­li­jois­ta. Vuonna 2013 bio­tuo­te­tek­nii­kan opiskelu siir­ret­tiin Kemian tekniikan korkea­koulun tutkin­to­uu­dis­tuk­sen myötä maiste­ri­tason pää­ai­neeisiin Bio­­mas­­san ja­los­­tus­­tek­­niik­­ka (Biomass refining) ja Kui­tu- ja po­ly­mee­ri­tek­niik­ka (Fiber and polymer engineering). Lisäksi syksyllä 2017 alkoi Industrial Energy Processes and Sustainability -pääaine, joka on Kemian tekniikan korkeakoulun pääaine Advanced Energy Solutions -koulutusohjelmassa.

Kan­di­daat­ti­ta­son opis­ke­lu kes­­kit­­tyy kak­si en­sim­­mäis­­tä o­pis­­ke­­lu­­­vu­ot­­ta ma­te­­maat­­tis-luon­­non­­tie­teel­­li­­sen poh­­jan ra­­ken­­ta­­mi­­seen sekä samalla alan pe­­rus­­tei­­den o­pis­­ke­luun. Kol­­man­­te­na vuon­­na on mah­­dol­­lis­ta va­li­ta kah­des­ta pää­ai­nees­ta, jot­ka sy­ven­tä­vät op­pi­mis­ta mais­te­ri­ta­son opin­to­ja var­ten. Jos opis­ke­li­ja ha­luaa opis­kel­la puun­ja­los­tus­alaa, bio- ja kemian­tek­nii­kan pää­ai­nees­ta siir­ry­tään en­si­si­jai­ses­ti bio­mas­san ja­los­tus­tek­nii­kan pää­ai­nee­seen ja ma­te­ri­aa­li­tie­teen ja -tek­nii­kan pää­ai­nees­ta kui­tu- ja po­ly­mee­ri­tek­nii­kan pää­ai­nee­seen.

Puun­ja­los­ta­ja­kil­lan jä­se­nek­si on kui­ten­kin enem­män kuin ter­ve­tul­lut, vaik­kei opis­ke­li­si­kaan ky­sei­siä maisteri­vai­heen pää­ai­nei­ta. Jä­se­nyy­den pe­rus­teek­si riit­tää kiin­nos­tus alaa koh­taan ja jä­sen­mak­su.

Alla on into.aalto.fi si­vus­tol­ta poi­mi­tut ku­vauk­set puun­ja­los­tus­a­lan pää­ai­neis­ta:

 

BIOMASSAN JALOSTUSTEKNIIKKA (BIOMASS REFINING)

Pää­ai­neen tek­no­lo­gi­se­na si­säl­tö­nä on bio­mas­san frak­ti­oin­ti käyt­tä­en me­kaa­ni­sia, ke­mi­al­li­sia, bio­ke­mi­al­li­sia ja ter­mo­ke­mi­al­li­sia kä­sit­te­ly­vai­hei­ta ja frak­ti­oin­nis­ta saa­tu­jen ja­kei­den ja­los­ta­mi­nen e­del­leen kui­dui­ksi, puh­taik­si po­ly­mee­reik­si, ke­mial­li­sik­si yh­dis­teik­si ja ener­gi­a­tuot­teik­si tai näi­den läh­tö­ai­neik­si. Tie­teel­li­se­nä läh­tö­koh­ta­na on kas­vi­en fy­si­o­lo­gi­nen toi­min­ta ja ra­ken­ne se­kä kas­vi­bio­mas­san ke­mial­lis­ten kom­po­nent­ti­en re­ak­tii­vi­suus ke­mial­li­sis­sa, bio­ke­mial­li­sis­sa ja ter­mo­ke­mial­li­sis­sa kon­ver­si­o­pro­ses­seis­sa.

Pää­ai­ne so­vel­taa eri­tyi­ses­ti bio­tek­nii­kan, ke­mian ja pro­ses­si­tek­nii­kan osaa­mis­ta.

 

KUI­TU- JA PO­­LY­­MEE­­RI­­TEK­­NIIK­­KA (FIBER AND POLYMER ENGINEERING)

Pää­ai­ne tar­kas­te­lee kui­tu­jen ja po­ly­mee­ri­en ra­ken­net­ta, omi­nai­suuk­sia ja mu­ok­kaa­mis­ta se­kä näis­tä val­mis­tet­ta­via ma­te­ri­aa­le­ja (kui­dut, kom­po­sii­tit, kui­tu­ver­kos­tot, kal­vot, pin­noit­teet, na­no­rak­en­teet, funk­tio­naa­li­set ma­te­ri­aa­lit), tu­ot­tei­ta (mm. pak­ka­uk­set, tek­stii­lit) ja nii­den val­mis­tus­tek­nii­koi­ta. O­pe­tuk­sen pai­no­pis­te on lu­on­non­ma­te­ri­aa­leis­sa, -kui­duis­sa ja -po­ly­mee­reis­sä sekä po­ly­mee­ri­syn­tee­sis­sä. Tie­teel­li­sen läh­tö­koh­dan muo­dos­ta­vat ma­te­ri­aa­li­fy­siik­ka, ke­mia ja bio­mi­me­tiik­ka. Pää­ai­neel­la on tuo­te­rat­kai­su­jen osal­ta myös yh­teys muo­toi­luun.

Pää­aine so­vel­taa eri­tyi­ses­ti ma­te­ri­aa­li­tie­teen ja –tek­nii­kan, bio­tek­nii­kan ja ke­mi­an­tek­nii­kan osaa­mis­ta.

 

OPINTOTOIMIKUNTA

Opin­to­toi­mi­kun­nan teh­tä­vä­nä on kehittää korkeakoulun opetusta ja opintoneuvontaa. Opin­to­toi­mi­kun­ta tut­kii opis­ke­luun ja opint­oi­hin liit­ty­viä ky­sy­myk­siä, val­mis­te­lee  ja te­kee aloit­tei­ta ope­tuk­sen ja opis­ke­lun ke­hit­tä­mi­sek­si. Toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mii raa­din jä­sen tai toi­mi­hen­ki­lö. Yleen­sä raa­din opin­to­vas­taa­va on hoi­ta­nut teh­tä­vää. Toimikunnan jäseniksi valitaan edustajat kaikista maisteripääaineista (Bio­­mas­­san ja­los­­tus­­tek­­niik­­ka, Kui­tu- ja po­ly­mee­ri­tek­niik­ka, Industrial Energy Processes and Sustainability) sekä kandidaattiohjelmasta.

 

HYÖ­DYL­LI­SI­Ä LINK­KE­JÄ JA LI­SÄ­TIE­TO­A 

Aalto-yliopisto 

Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu

Into, Kemian tekniikan korkeakoulu

MyCourses oppimisympäristö

Oodi tietojärjestelmä