Raati ja toi­mi­hen­ki­löt

RAATI

Puun­­ja­los­ta­ja­­kil­lan toi­min­­taa joh­taa sen raa­ti. Raa­ti koos­tuu vuo­sit­­tai­­sis­sa vaa­leis­sa va­li­­tuis­ta kil­lan jä­se­nis­tä. Ko­ko PJK:n raa­din ta­voit­taa säh­kö­­pos­ti­­o­soit­­tees­ta: pjk (аt) list.ayy.fi.
Kaik­ki säh­kö­­pos­ti­­o­soit­­teet o­vat muo­toa etunimi.sukunimi@aalto.fi

 

PUUNJALOSTAJAKILLAN RAATI 2017

 

Santeri Santikko

Santeri Santikko, pu­heen­joh­ta­ja
+358 40 0531884

Otto Uusipaikka, tiedottaja
+358 40 7795874

Henna Harmoinen, isäntä
+358 40 7646401

Owain Dawson, ulkovastaava
+358 46 9547718

Johanna Kuronen, rahastonhoitaja
+358 50 5417504

Milla Kumin, excursiomestari
+358 40 8673616

Emma Kärkkäinen, emäntä
+358 40 4111775

Rubina Ajdary, opintovastaava
+358 46 5602773

 

TOIMIHENKILÖT

Raa­din o­hel­la toi­mi­­hen­­ki­löt ovat kil­lan toi­min­­nas­sa vah­vas­ti mu­ka­na. Al­la on vuo­den 2017 toi­mi­­hen­ki­löt se­kä ku­vauk­set kes­kei­­sim­mis­tä toi­mi­­hen­­ki­­lö­­vi­­rois­ta.

 

PUUNJALOSTAJAKILLAN TOIMIHENKILÖT 2017

Toi­min­nan­tar­kas­ta­jat: Mik­ko Nie­me­läi­nen ja Jes­si­ca Nis­ka­nen

Va­ra­toi­min­nan­tar­kas­ta­jat: Veik­ko Sa­ja­nie­mi ja San­te­ri Le­van­to

Juo­puun pää­toi­mit­ta­ja: To­pi­as Kil­pi­nen

Kut­si: Kat­ri Huk­ka­nen

Ur­hei­lu­mes­tari: So­fia Toroi

A­pu­lais­ur­hei­lu­mes­ta­rit: Ju­ho Tam­mi­nen

Luk­ka­rit: Vil­le Ny­man, To­pi­as Kil­pi­nen, Hen­rik Lind­berg ja An­na-Lii­na Leh­ti­mä­ki

Apu-IE: To­pi­as Kil­pi­nen, San­te­ri Le­van­to, Noo­ra Ran­ta­nen, So­fia Toroi, Sai Li ja Ville Nyman

Ar­kis­ton­hoi­ta­jat: Mik­ko Nie­me­läi­nen, Tuuk­ka Tuo­me­la ja San­te­ri San­tik­ko

WWW-vel­hot: Vil­le Ny­man, Jes­si­ca Nis­ka­nen ja Ji­mi Lei­vo

So­me­vas­taa­vat: Vee­ra So­mer­pa­lo ja Noo­ra Ran­ta­nen

Tek-kil­ta­yh­dys­hen­ki­lö: Tuuk­ka Tuo­mela

Kil­ta­sä­lä­vas­taa­va: To­pi­as Kil­pi­nen

Ra­has­to­toi­mi­kun­ta: Jo­han­na Ku­ro­nen, Mik­ko Nie­me­läi­nen, Veik­ko Sa­ja­nie­mi, So­fia Toroi ja Topias Kilpinen.

OPINTOTOIMIKUNTA

Bio­massan ja­los­tus­tek­niik­ka: Owain Dawson

Kui­tu- ja po­ly­mee­ri­tek­niik­ka: Mil­la Ku­min ja Sai Li

Ke­mi­an-, bio- ja ma­te­ri­aa­li­tek­niikka: Jes­si­ca Nis­ka­nen

Vanha o­pin­to­vas­taa­va: Kon­rad Klockars

 

Toiminnantarkastajat 

Toiminnan­tarkastajat tarkas­tavat killan toiminnan, toisin sanoen he tarkas­tavat killan päät­tävien elimien toimintaa. Tarkas­tuksen piiriin kuuluvat killan ti­lin­­pää­tös, tase ja pöy­tä­­kir­jat.
 Toimin­nan­­tar­­kas­­ta­­jik­si va­li­­taan u­se­in van­hem­pi­a o­pis­­ke­­li­­joi­ta, jotka ovat näh­neet killan toi­­min­­taa aikai­sempina vuosina, jol­­loin he voi­vat myös toi­mia neu­von­­an­ta­ji­na raa­dil­le ta­lou­­den­­hoi­toon liit­­ty­­vis­sä ky­sy­­myk­­sis­sä.

Kutsi

Kutsin virka on perua entisen ak­tii­vi­jä­se­nen, Petri ”Kutsi” Vak­ki­lai­sen toi­min­­nas­ta killan kuu­kau­­si­­ko­­kouk­­sis­sa. Kutsi toi­mi ai­koi­­naan raa­dis­sa hoi­ta­en kil­lan ko­pi­o­­ko­net­ta. Raa­ti­­vuo­ten­sa jäl­keen hän kävi ak­tii­­vi­­sesti killan kuu­kau­­si­­ko­­kouk­­sissa tentaten raatia tiukoilla ky­sy­myk­­sil­lä, etenkin koskien killan ko­pi­o­­ko­net­ta. 
Kutsin val­mis­­tut­tua kil­ta päät­ti pe­rus­taa uu­den toi­mi­hen­­ki­­lö­­vi­ran, Kutsin, jonka tehtävänä oli toimia kuu­kau­­si­­ko­­kouk­­sis­sa raadin tiuk­kana tent­­taa­jana, aiheesta kuin aiheesta. Kutsin virkaa on myös kutsuttu killan viral­liseksi op­po­­si­­ti­ok­si, sillä välillä kes­kus­­te­lut kär­jis­tyvät molemmin puolin pöytää. Kutsin virkaan ei valita ketään vaalien perus­teella, vaan istuva Kutsi ehdottaa itsel­leen seuraajaa. Kutsin virka on erit­täin arvostettu, sillä tähän virkaan ei oteta pelkkiä kelta­nokkia, vaan henki­löllä tulee olla vankka kokemus ja tuntemus killan toimin­nasta.

Urheilumestari

Ur­hei­lu­­mes­ta­rin tar­jo­aa kil­ta­­lai­­sil­le ruu­miin­­kult­­tuu­ria yh­teis­­työs­sä Kor­ke­a­kou­­lum­me CHEMin muiden ur­hei­­lu­­mes­­ta­­rei­den kanssa. Kor­ke­a­­kou­lum­me ur­hei­­lu­jouk­kue pyr­kii vuo­sit­­tain osal­lis­­tu­maan Teek­ka­ri­­sar­joi­hin ai­na­kin fut­sa­­lis­sa, jal­ka­­pal­­los­sa, sa­li­­ban­­dys­sa, ko­ri­­pal­­los­sa ja len­to­­pal­­los­sa ky­syn­­näs­tä riip­­pu­en. CHEMin ur­hei­­lu­­mes­­ta­­rei­den teh­tä­­vä­nä on tie­­dot­taa kor­ke­a­­kou­lun yh­dis­­tyk­si­ä näis­tä ta­pah­­tu­­mis­ta yh­teis­­työs­sä tie­dot­ta­ji­en kans­sa.

Kor­ke­a­­kou­lu­­yh­­teis­­työn li­säk­si PJK:n ur­hei­­lu­­mes­­ta­rin vas­­tuul­­la on jär­­jes­­tää raa­din kans­sa perin­teik­­käi­tä puu­­lai­sia ur­hei­­lu­­ta­­pah­­tu­mia. Näi­tä ovat jo­ka­­vuo­­ti­nen pe­sis­­ot­­telu met­sä­­y­li­­op­pi­­lai­ta vas­taan se­kä pa­ril­­li­­si­na vuo­­si­na PJK:n i­sän­­nöi­mä Kra­­pu­­la­­ri­­saat­­tori Tam­­pe­­reen Paperi­ker­hoa vas­taan. Kra­­pu­­la­­ri­­saat­­to­rin ur­hei­­lu­­la­jin päät­tää jär­jes­­tä­vä o­sa­­puo­li.

Juopuun päätoimittaja

Juopuun pää­­toi­mit­­ta­jan teh­tä­­viin kuu­­luu val­mis­­tel­la sekä jul­­kais­­ta kil­ta­­leh­teä. Kil­lan leh­den pe­rin­­teet ovat pit­kät, joten leh­­delle tyy­­pil­­li­nen ala-ar­voi­nen tyy­li on tuttu myös mo­nelle val­­mis­­tu­­neel­le. Pää­­toi­­mit­­taja ko­koaa o­man toi­mit­­ta­­ja­­jouk­­kon­sa, jonka jäsenet ovat sal­ai­sia, jotta lehteen saa­tai­­siin kai­­kil­la her­­kuil­la höystet­tyjä tari­noita. Muu­toin pää­­toi­­mit­­ta­ja toi­mii jour­­na­­lis­­min mu­kai­­ses­ti, et­si­en uut­­ta ma­te­­ri­­aa­li­a kier­te­­le­­mäl­lä kil­lan ta­pah­­tu­­mis­sa na­pa­­ten mitä ih­meel­­li­­sim­piä ku­via kil­ta­­lais­ten toi­lai­­luis­ta.

Lukkari(t)

Luk­ka­rin teh­tä­viin kuuluu johtaa laulua killan ja kor­ke­a­kou­lun ti­lai­suuk­sis­sa sekä huo­leh­tia kil­lan lau­lu­pe­rin­teen jat­ku­vuu­des­ta. Luk­ka­rin tulee laulaa mie­luum­min kuin hyvin. Se tar­koit­taa sitä, että homma toimii ra­jal­li­sil­la­kin lau­lu­tai­doi­lla kun­han y­ritystä löy­tyy ja lau­lujen sa­nat ja me­lo­di­at ovat hal­lussa. Kil­lan luk­karin tulee pitää yl­lä lau­lu­tai­to­jaan myös hieman tun­te­mat­to­mim­mis­sa lau­luis­sa. Tähän löy­tyy yli­oppi­las­kun­nalta oma toi­mi­kun­tansa, jossa jär­jes­te­tään sään­nölli­sin vä­li­a­join “Pu­nai­sen lau­lu­kir­jan lä­pi­lau­lan­nan”. Luk­karin tu­lee myös o­sata aa­sin­sil­toja, joil­la hän voi haus­kut­taa sit­si­y­lei­söä en­nen lau­lua.

WWW-velho(t)

WWW-velhon teh­tä­viin kuu­luu hoi­taa killan ko­ti­si­vu­jen päi­vit­tä­mi­nen ja ul­ko­a­sun pa­ran­ta­mi­nen. WWW-velho toi­mii myös raa­din a­pu­na tie­do­tuk­ses­sa, säh­kö­pos­ti­lis­tois­sa ja muis­sa tie­to­tek­niik­kaan liit­ty­vis­sä ky­sy­myk­sis­sä.

Opintotoimikunta

Opin­to­toi­mi­kun­ta on kil­lan sään­tö­mää­räi­nen toi­mi­kun­ta, johon kuu­luu pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mi­va raa­din jä­sen tai toi­mi­hen­ki­lö, y­leen­sä raa­din o­pin­to­vas­taa­va. O­pin­to­toi­mi­kun­nan teh­tä­vä­nä on tu­kea lai­tok­sen o­pin­to­neu­von­taa, tut­kia o­pis­ke­luun ja o­pin­toi­hin liit­ty­viä ky­symyk­siä se­kä val­mis­tel­la ja teh­dä aloit­tei­ta o­pe­tuk­sen ja o­pis­ke­lun ke­hit­tä­mi­sek­si. Li­sä­tie­toa o­pin­nois­ta ja o­pin­to­toi­mi­kun­nas­ta löydät opinnot osiosta.