Tehtäväkuvaukset

RAADIN TEHTÄVÄT

Puheenjohtaja

 • Johtaa puhetta killan ja raadin kokouksissa.
 • On vastuussa, ettei kilta riko omia sääntöjään tai Suomen lakia toiminnallaan.
 • Valvoo raadin jäsenten ja toimihenkilöiden toimintaa ja tukee heitä tehtävissään.
 • On ajan tasalla killan asioista ja reagoi jokapäiväisiin tai yllättäviin tilanteisiin.
 • Pitää yhteyttä killan sidosryhmiin teollisuudessa ja opiskelijapiireissä yhdessä muun raadin kanssa.
 • Edustaa Puunjalostajakiltaa AYY:n Neuvostossa.
 • Toimii Puunjalostajakillan edustajana Puunjalostusinsinöörien alaisessa Nuorten Forumissa.

Rahastonhoitaja

 • Huolehtii killan kirjanpidosta ja tekee tilinpäätöksen
 • Laatii talousarvion yhdessä muun raadin kanssa
 • Vastaa killan maksuliikenteestä, eli esimerkiksi maksaa killalle tulevat laskut
 • Ylläpitää killan jäsenluetteloa
 • Edustaa kiltaa AYY:n Rahatoimikunnassa
 • Johtaa killan Rahastotoimikuntaa, mikäli sellainen on ko. vuodelle perustettu

Tiedottaja

 • Vastaa killan tiedotuksesta ja informaation kulusta raadin ja killan jäsenten välillä
 • Kirjoittaa viikottaisen viikkotiedotteen ja huolehtii ja ylläpitää killan sähköpostilistoja
 • Huolehtii killan verkkopalveluiden ylläpidosta ja kehityksestä yhdessä WWW-welhojen kanssa
 • Kirjoittaa raadin sekä yhdistyksen kokousten pöytäkirjat
 • Edustaa kiltaa AYY:n viestintätoimikunnassa (VTMK)

Isäntä & Emäntä (IE)

 • Suunnittelevat ja toteuttavat killan tapahtumia yhdessä PUUharyhmän ja raadin kanssa
 • Huolehtivat tapahtumien ruuista ja virvokkeista
 • Huolehtivat kiltahuoneen tarjoiluista, kuten esimerkiksi kahvin ja naposteltavien riittävyydestä
 • Edustavat yhdessä Puunjalostajakiltaa AYY:n Isännistössä ja Emännistössä ja ovat mukana järjestämässä IE:n yhteisiä tapahtumia (esim. Polin Appro)
 • Emännän ja Isännän vastuut ovat pitkälti keskenään jaettavissa ja sovittavissa

Opintovastaava

 • Vie eteenpäin palautetta kursseista ja opetusmenetelmistä, sekä antaa kehitysehdotuksia opintokoordinaattoreille
 • Järjestää kesätyöinfon ja muita tapahtumia, joissa opiskelijat saavat tietoa yliopiston eri tutkimusryhmistä ja mahdollisuuksista tehdä diplomityö tai toimia tutkimusapulaisena
 • Toimii yhdessä muiden CHEMin opintovastaavien kanssa järjestäen erilaisia tapahtumia, kuten proffakahveja ja maisteripääainesaunan
 • Johtaa killan opintotoimikuntaa
 • Osallistuu eri kokouksiin, joissa keskustellaan kurssi- ja opinto-ohjelma muutoksista
 • Päivittää tenttiarkistoa

Kansainvälisyys- ja maisterivastaava

 • Integroi uudet maisteriopiskelijat ja vaihto-opiskelijat kiltaan ja kaikkiin teekkarielämän eri osa-alueisiin
 • Vastaa syksyn fuksien teekkarikasvatuksesta mahdolliseen wappuun saakka sekä perehdyttää seuraavan kauden kv-vastaavan tehtäväänsä raativuoden jälkeen
 • Toimii yhdessä muiden CHEMin kv-vastaavien kanssa ja järjestää kv-tutorointia, CHEMin kv-tapahtumia ja kv-tiedottamista
 • Varmistaa, että killan tapahtumat ja aktiviteetit ovat sopivia myös kv-opiskelijoille ja ovat tarpeen vaatiessa myös englanniksi
 • Toimii yhdessä KvTMK:n kanssa ja järjestää tapahtumia Aalto-yliopiston kaikille kv-opiskelijoille

Excursiomestari

 • Ylläpitää ja kehittää killan yrityssuhteita
 • Tutustuttaa kiltalaisia alan yrityksiin sekä tehtaisiin
 • Vastaa killan excursioista ja Kotimaan Pitkästä
 • Vaalii killan excursioperinteitä
 • Edustaa Puunjalostajakiltaa AYY:n Yrityssuhdetoimikunnassa (YTMK)

TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT

Vanhempi ulkovastaava 

Vanhempi ulkovastaava on vastuussa kansainvälisistä opiskelijoista, jotka aloittivat opintonsa Aalto-ylipistossa lukuvuoden 2020-2021 aikana, ja edustaa heitä Kansainvälisyystoimikunnassa (mahdolliseen) Wappuun asti.

Toiminnantarkastajat

Toiminnan­tarkastajat tarkas­tavat killan toiminnan, toisin sanoen he tarkas­tavat killan päät­tävien elimien toimintaa. Tarkas­tuksen piiriin kuuluvat killan ti­lin­­pää­tös, tase ja pöy­tä­­kir­jat.
 Toimin­nan­­tar­­kas­­ta­­jik­si va­li­­taan u­se­in van­hem­pi­a o­pis­­ke­­li­­joi­ta, jotka ovat näh­neet killan toi­­min­­taa aikai­sempina vuosina, jol­­loin he voi­vat myös toi­mia neu­von­­an­ta­ji­na raa­dil­le ta­lou­­den­­hoi­toon liit­­ty­­vis­sä ky­sy­­myk­­sis­sä.

Kutsi

Kutsin virka on perua entisen ak­tii­vi­jä­se­nen, Petri ”Kutsi” Vak­ki­lai­sen toi­min­­nas­ta killan kuu­kau­­si­­ko­­kouk­­sis­sa. Kutsi toi­mi ai­koi­­naan raa­dis­sa hoi­ta­en kil­lan ko­pi­o­­ko­net­ta. Raa­ti­­vuo­ten­sa jäl­keen hän kävi ak­tii­­vi­­sesti killan kuu­kau­­si­­ko­­kouk­­sissa tentaten raatia tiukoilla ky­sy­myk­­sil­lä, etenkin koskien killan ko­pi­o­­ko­net­ta. Kutsin val­mis­­tut­tua kil­ta päät­ti pe­rus­taa uu­den toi­mi­hen­­ki­­lö­­vi­ran, Kutsin, jonka tehtävänä oli toimia kuu­kau­­si­­ko­­kouk­­sis­sa raadin tiuk­kana tent­­taa­jana, aiheesta kuin aiheesta. Kutsin virkaa on myös kutsuttu killan viral­liseksi op­po­­si­­ti­ok­si, sillä välillä kes­kus­­te­lut kär­jis­tyvät molemmin puolin pöytää. Kutsin virkaan ei valita ketään vaalien perus­teella, vaan istuva Kutsi ehdottaa itsel­leen seuraajaa. Kutsin virka on erit­täin arvostettu, sillä tähän virkaan ei oteta pelkkiä kelta­nokkia, vaan henki­löllä tulee olla vankka kokemus ja tuntemus killan toimin­nasta.

Urheilumestari

Ur­hei­lu­­mes­ta­ri tar­jo­aa kil­ta­­lai­­sil­le ruu­miin­­kult­­tuu­ria yh­teis­­työs­sä kor­ke­a­kou­­lum­me CHEMin muiden ur­hei­­lu­­mes­­ta­­rei­den kanssa. Kor­ke­a­­kou­lum­me ur­hei­­lu­jouk­kue pyr­kii vuo­sit­­tain osal­lis­­tu­maan Teek­ka­ri­­sar­joi­hin ai­na­kin fut­sa­­lis­sa, jal­ka­­pal­­los­sa, sa­li­­ban­­dys­sa, ko­ri­­pal­­los­sa ja len­to­­pal­­los­sa ky­syn­­näs­tä riip­­pu­en. CHEMin ur­hei­­lu­­mes­­ta­­rei­den teh­tä­­vä­nä on tie­­dot­taa kor­ke­a­­kou­lun yh­dis­­tyk­si­ä näis­tä ta­pah­­tu­­mis­ta yh­teis­­työs­sä tie­dot­ta­ji­en kans­sa.

Kor­ke­a­­kou­lu­­yh­­teis­­työn li­säk­si PJK:n ur­hei­­lu­­mes­­ta­rin vas­­tuul­­la on jär­­jes­­tää raa­din kans­sa perin­teik­­käi­tä puu­­lai­sia ur­hei­­lu­­ta­­pah­­tu­mia. Näi­tä ovat esimerkiksi pe­sis­­ot­­telu met­sä­­y­li­­op­pi­­lai­ta vas­taan se­kä pa­ril­­li­­si­na vuo­­si­na PJK:n i­sän­­nöi­mä Kra­­pu­­la­­ri­­saat­­tori Tam­­pe­­reen Paperi­ker­hoa vas­taan. Kra­­pu­­la­­ri­­saat­­to­rin ur­hei­­lu­­la­jin päät­tää jär­jes­­tä­vä o­sa­­puo­li. Pesisottelu pyritään järjestämään vuosittain.

Juopuun päätoimittaja

Juopuun pää­­toi­mit­­ta­jan teh­tä­­viin kuu­­luu val­mis­­tel­la sekä jul­­kais­­ta kil­ta­­leh­teä. Kil­lan leh­den pe­rin­­teet ovat pit­kät, joten leh­­delle tyy­­pil­­li­nen ala-ar­voi­nen tyy­li on tuttu myös mo­nelle val­­mis­­tu­­neel­le. Pää­­toi­­mit­­taja ko­koaa o­man toi­mit­­ta­­ja­­jouk­­kon­sa, jonka jäsenet ovat sal­ai­sia, jotta lehteen saa­tai­­siin kai­­kil­la her­­kuil­la höystet­tyjä tari­noita. Muu­toin pää­­toi­­mit­­ta­ja toi­mii jour­­na­­lis­­min etikettien mu­kai­­ses­ti ja etsii uut­­ta ma­te­­ri­­aa­li­a kier­te­­le­­mäl­lä kil­lan ta­pah­­tu­­mis­sa na­pa­­ten mitä ih­meel­­li­­sim­piä ku­via kil­ta­­lais­ten toi­lai­­luis­ta.

Lukkari(t)

Luk­ka­rin teh­tä­viin kuuluu johtaa laulua killan ja kor­ke­a­kou­lun ti­lai­suuk­sis­sa sekä huo­leh­tia kil­lan lau­lu­pe­rin­teen jat­ku­vuu­des­ta. Luk­ka­rin tulee laulaa mie­luum­min kuin hyvin. Se tar­koit­taa sitä, että homma toimii ra­jal­li­sil­la­kin lau­lu­tai­doi­lla, kun­han y­ritystä löy­tyy ja lau­lujen sa­nat ja me­lo­di­at ovat hal­lussa. Kil­lan luk­karin tulee pitää yl­lä lau­lu­tai­to­jaan myös hieman tun­te­mat­to­mim­mis­sa lau­luis­sa. Tähän löy­tyy yli­oppi­las­kun­nalta oma toi­mi­kun­tansa, joka jär­jes­tää sään­nölli­sin vä­li­a­join esimerkiksi “Pu­nai­sen lau­lu­kir­jan lä­pi­lau­lan­nan”. Luk­karin tehtäviin kuuluu myös vetää aa­sin­sil­toja, joil­la hän voi haus­kuut­taa sit­si­y­lei­söä en­nen lau­lua.

 • Lukkarivaari

Lukkarivaarin tehtäviin kuuluu killan lauluperinteen jatkuvuudesta yhdessä Lukkarien kanssa. Lukkarivaariksi voidaan valita henkilö, joka on jo useamman vuoden toiminut lukkarina, ja jolla on jo enemmän kokemusta ja kiinnostusta pitää killan lauluperinteitä yllä.

WWW-velho(t)

WWW-velhon teh­tä­viin kuu­luu killan ko­ti­si­vu­jen päi­vit­tä­mi­nen ja ul­ko­a­sun pa­ran­ta­mi­nen. WWW-velho toi­mii myös raa­din a­pu­na tie­do­tuk­ses­sa, säh­kö­pos­ti­lis­tois­sa ja muis­sa tie­to­tek­niik­kaan liit­ty­vis­sä ky­sy­myk­sis­sä.

 • WWW-SomeWelho

SomeWelhon tehtäviin kuuluu julkaisujen tekeminen julkaiseminen killan erilaisiin sosiaalisen median kanaviin. 

 • WWW-InfoWelho

InfoWelhon tehtäviin kuuluu pienempien asioiden päivittäminen killan nettisivuille ja pienempien tiedotteiden kirjoittamisen killan Telegram-kanavalle.

Opintotoimikunta

Opin­to­toi­mi­kun­ta on kil­lan sään­tö­mää­räi­nen toi­mi­kun­ta. Toimikunnan puheenjohtajana toimii raadin jäsen tai toimihenkilö, yleensä raadin opintovastaava. Jäseniksi opintotoimikuntaan pyritään hankkimaan vähintään yksi edustaja kummastakin puunjalostusalan maisteripääaineesta, sekä yksi kandidaattivaiheen opiskelija. O­pin­to­toi­mi­kun­nan teh­tä­vä­nä on tu­kea lai­tok­sen o­pin­to­neu­von­taa, tut­kia o­pis­ke­luun ja o­pin­toi­hin liit­ty­viä ky­symyk­siä se­kä val­mis­tel­la ja teh­dä aloit­tei­ta o­pe­tuk­sen ja o­pis­ke­lun ke­hit­tä­mi­sek­si. Li­sä­tie­toa o­pin­nois­ta löydät Opinnot -osiosta.

Arkistonhoitaja

Arkistonhoitajan tehtävänä on pitää pitää yllä killan arkistoa ja huolehtia, että kaikki tarpeellinen päätyy arkistoitavaksi. 

 

TEK-kiltayhdyshenkilö

TEK-kiltayhdyshenkilön tehtäviin kuuluu pitää yllä aktiivista yhteistyötä killan ja TEK:in välillä.

Ulkomaan kirjeenvaihtaja

Ulkomaan kirjeenvaihtajan tehtävään kuuluu kirjoittaa juttuja kiltalehteen killan ulkopuolisesta näkökulmasta. Ulkomaan kirjeenvaihtaja voi olla esimerkiksi vaihdossa tai ulkomailla töissä oleva kiltalainen, tai ulkopaikkakuntalainen, joka haluaa tuoda näkemystään kiltamme lehteen.

 

Kulttuurimestari

Kulttuurimestarin tehtäviin kuuluu järjestää kiltalaisille pienen kynnyksen kulttuuritapahtumia, kuten kulttuuritapahtumia kiltahuoneella, tai yhteislipputilauksia esimerkiksi spekseihin tai muihin näytöksiin.

 

Kiltismestari

Kiltismestarin tehtäviin kuuluu kiltahuoneen ylläpito ja kehittäminen. Ja tarjoiluiden riittämisestä huolehtiminen yhdessä IE:n kanssa. Kiltismestari voi myös kiinnostuksensa mukaan järjestää kiltahuoneella tapahtumia, tai kehittää sen käyttömukavuutta.

 

Siantappaja

Siantappajan tehtäviin kuuluu ylläpitää killan siantappokulttuuria. Siantappaja auttaa esimerkiksi Siantapon MM-kilpailuiden järjestämisessä, ja järjestää pienempiä turnauksia sekä mahdollisia Siantappo liigapelejä