Tehtäväkuvaukset

RAADIN TEHTÄVÄT

Puheenjohtaja

 • Johtaa puhetta killan ja raadin kokouksissa.
 • On vastuussa, ettei kilta riko omia sääntöjään tai Suomen lakia toiminnallaan.
 • Valvoo raadin jäsenten ja toimihenkilöiden toimintaa ja tukee heitä tehtävissään.
 • On ajan tasalla killan asioista ja reagoi jokapäiväisiin tai yllättäviin tilanteisiin.
 • Pitää yhteyttä killan sidosryhmiin teollisuudessa ja opiskelijapiireissä yhdessä muun raadin kanssa.
 • Edustaa Puunjalostajakiltaa AYY:n Neuvostossa.
 • Toimii Puunjalostajakillan edustajana Puunjalostusinsinöörien alaisessa Nuorten Forumissa.

Rahastonhoitaja

 • Huolehtii killan kirjanpidosta ja tekee tilinpäätöksen
 • Laatii talousarvion yhdessä muun raadin kanssa
 • Vastaa killan maksuliikenteestä, eli esimerkiksi maksaa killalle tulevat laskut
 • Ylläpitää killan jäsenluetteloa
 • Edustaa kiltaa AYY:n Rahatoimikunnassa
 • Johtaa killan Rahastotoimikuntaa, mikäli sellainen on ko. vuodelle perustettu

Tiedottaja

 • Vastaa killan tiedotuksesta
 • Huolehtii killan verkkopalveluiden ylläpidosta ja kehityksestä yhdessä WWW-welhojen kanssa
 • Kirjoittaa raadin sekä yhdistyksen kokousten pöytäkirjat
 • Edustaa kiltaa AYY:n viestintätoimikunnassa

Isäntä

 • Hoitaa killan tapahtumien käytännön järjestelyitä emännän kanssa
 • Ideoi ja suunnittelee killan tapahtumia emännän kanssa
 • Huolehtii kiltahuoneen tarjoiluista, kuten esimerkiksi kahvin ja naposteltavien riittävyydestä
 • Edustaa Puunjalostajakiltaa AYY:n Isännistössä ja Emännistössä

Emäntä

 • Suunnittelee ja toteuttaa killan tapahtumia yhdessä isännän, muun raadin ja apu-IE:n kanssa
 • Suunnittelee ja tekee ruokia tapahtumiin ja killan kokouksiin
 • Edustaa kiltaa AYY:n Isännistössä & Emännistössä ja on mukana järjestämässä IE:n yhteisiä tapahtumia (esim. Polin Appro)
 • Emännän ja isännän vastuut ovat pitkälti keskenään jaettavissa ja sovittavissa

Opintovastaava

 • Vie eteenpäin palautetta kursseista ja opetusmenetelmistä, sekä antaa kehitysehdotuksia opintokoordinaattoreille
 • Järjestää kesätyöinfon ja muita tapahtumia, joissa opiskelijat saavat tietoa yliopiston eri tutkimusryhmistä ja mahdollisuuksista tehdä diplomityö tai toimia tutkimusapulaisena.
 • Johtaa killan opintotoimikuntaa
 • Päivittää tenttiarkistoa

Ulkovastaava

 • Varmistaa, että killan tapahtumat ja aktiviteetit ovat sopivia myös kv-opiskelijoille ja ovat tarpeen vaatiessa myös englanniksi
 • Integroi uudet maisteriopiskelijat ja vaihto-opiskelijat kiltaan ja kaikkiin teekkarielämän eri osa-alueisiin
 • Toimii yhdessä muiden CHEMin kv-vastaavien kanssa ja osallistuu järjestämään kv-tutorointia, CHEMin kv-tapahtumia ja kv-tiedottamista.
 • Toimii yhdessä KvTMK:n kanssa ja järjestää tapahtumia Aalto-yliopiston kaikille kv-opiskelijoille

Excursiomestari

 • Ylläpitää ja kehittää killan yrityssuhteita
 • Tutustuttaa kiltalaisia alan yrityksiin sekä tehtaisiin
 • Vastaa killan excursioista ja Kotimaan Pitkästä
 • Vaalii killan excursioperinteitä
 • Edustaa Puunjalostajakiltaa AYY:n Yrityssuhdetoimikunnassa (YTMK)

TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT

Kuumahionta LXXV -tirehtööri(t) 

Tirehtööri(t) on/ovat vastuussa killan Kuumahionta LXXV -vuosijuhlien järjestämisestä ja vuosijuhlatoimikunnan kasaamisesta. Tehtävään valitaan yksi tirehtööri tai kaksi tirehtööriä. Kuumahionta LXXV juhlitaan maaliskuussa 2020.

Vanhempi ulkovastaava 

Vanhempi ulkovastaava on vastuussa kansainvälisistä opiskelijoista, jotka aloittivat opintonsa Aalto-ylipistossa lukuvuoden 2017-2018 aikana, ja edustaa heitä Kansainvälisyystoimikunnassa (mahdolliseen) Wappuun asti.

Toiminnantarkastajat

Toiminnan­tarkastajat tarkas­tavat killan toiminnan, toisin sanoen he tarkas­tavat killan päät­tävien elimien toimintaa. Tarkas­tuksen piiriin kuuluvat killan ti­lin­­pää­tös, tase ja pöy­tä­­kir­jat.
 Toimin­nan­­tar­­kas­­ta­­jik­si va­li­­taan u­se­in van­hem­pi­a o­pis­­ke­­li­­joi­ta, jotka ovat näh­neet killan toi­­min­­taa aikai­sempina vuosina, jol­­loin he voi­vat myös toi­mia neu­von­­an­ta­ji­na raa­dil­le ta­lou­­den­­hoi­toon liit­­ty­­vis­sä ky­sy­­myk­­sis­sä.

Kutsi

Kutsin virka on perua entisen ak­tii­vi­jä­se­nen, Petri ”Kutsi” Vak­ki­lai­sen toi­min­­nas­ta killan kuu­kau­­si­­ko­­kouk­­sis­sa. Kutsi toi­mi ai­koi­­naan raa­dis­sa hoi­ta­en kil­lan ko­pi­o­­ko­net­ta. Raa­ti­­vuo­ten­sa jäl­keen hän kävi ak­tii­­vi­­sesti killan kuu­kau­­si­­ko­­kouk­­sissa tentaten raatia tiukoilla ky­sy­myk­­sil­lä, etenkin koskien killan ko­pi­o­­ko­net­ta. 
Kutsin val­mis­­tut­tua kil­ta päät­ti pe­rus­taa uu­den toi­mi­hen­­ki­­lö­­vi­ran, Kutsin, jonka tehtävänä oli toimia kuu­kau­­si­­ko­­kouk­­sis­sa raadin tiuk­kana tent­­taa­jana, aiheesta kuin aiheesta. Kutsin virkaa on myös kutsuttu killan viral­liseksi op­po­­si­­ti­ok­si, sillä välillä kes­kus­­te­lut kär­jis­tyvät molemmin puolin pöytää. Kutsin virkaan ei valita ketään vaalien perus­teella, vaan istuva Kutsi ehdottaa itsel­leen seuraajaa. Kutsin virka on erit­täin arvostettu, sillä tähän virkaan ei oteta pelkkiä kelta­nokkia, vaan henki­löllä tulee olla vankka kokemus ja tuntemus killan toimin­nasta.

Urheilumestari

Ur­hei­lu­­mes­ta­ri tar­jo­aa kil­ta­­lai­­sil­le ruu­miin­­kult­­tuu­ria yh­teis­­työs­sä kor­ke­a­kou­­lum­me CHEMin muiden ur­hei­­lu­­mes­­ta­­rei­den kanssa. Kor­ke­a­­kou­lum­me ur­hei­­lu­jouk­kue pyr­kii vuo­sit­­tain osal­lis­­tu­maan Teek­ka­ri­­sar­joi­hin ai­na­kin fut­sa­­lis­sa, jal­ka­­pal­­los­sa, sa­li­­ban­­dys­sa, ko­ri­­pal­­los­sa ja len­to­­pal­­los­sa ky­syn­­näs­tä riip­­pu­en. CHEMin ur­hei­­lu­­mes­­ta­­rei­den teh­tä­­vä­nä on tie­­dot­taa kor­ke­a­­kou­lun yh­dis­­tyk­si­ä näis­tä ta­pah­­tu­­mis­ta yh­teis­­työs­sä tie­dot­ta­ji­en kans­sa.

Kor­ke­a­­kou­lu­­yh­­teis­­työn li­säk­si PJK:n ur­hei­­lu­­mes­­ta­rin vas­­tuul­­la on jär­­jes­­tää raa­din kans­sa perin­teik­­käi­tä puu­­lai­sia ur­hei­­lu­­ta­­pah­­tu­mia. Näi­tä ovat esimerkiksi pe­sis­­ot­­telu met­sä­­y­li­­op­pi­­lai­ta vas­taan se­kä pa­ril­­li­­si­na vuo­­si­na PJK:n i­sän­­nöi­mä Kra­­pu­­la­­ri­­saat­­tori Tam­­pe­­reen Paperi­ker­hoa vas­taan. Kra­­pu­­la­­ri­­saat­­to­rin ur­hei­­lu­­la­jin päät­tää jär­jes­­tä­vä o­sa­­puo­li. Pesisottelu pyritään järjestämään vuosittain.

Juopuun päätoimittaja

Juopuun pää­­toi­mit­­ta­jan teh­tä­­viin kuu­­luu val­mis­­tel­la sekä jul­­kais­­ta kil­ta­­leh­teä. Kil­lan leh­den pe­rin­­teet ovat pit­kät, joten leh­­delle tyy­­pil­­li­nen ala-ar­voi­nen tyy­li on tuttu myös mo­nelle val­­mis­­tu­­neel­le. Pää­­toi­­mit­­taja ko­koaa o­man toi­mit­­ta­­ja­­jouk­­kon­sa, jonka jäsenet ovat sal­ai­sia, jotta lehteen saa­tai­­siin kai­­kil­la her­­kuil­la höystet­tyjä tari­noita. Muu­toin pää­­toi­­mit­­ta­ja toi­mii jour­­na­­lis­­min etikettien mu­kai­­ses­ti ja etsii uut­­ta ma­te­­ri­­aa­li­a kier­te­­le­­mäl­lä kil­lan ta­pah­­tu­­mis­sa na­pa­­ten mitä ih­meel­­li­­sim­piä ku­via kil­ta­­lais­ten toi­lai­­luis­ta.

Lukkari(t)

Luk­ka­rin teh­tä­viin kuuluu johtaa laulua killan ja kor­ke­a­kou­lun ti­lai­suuk­sis­sa sekä huo­leh­tia kil­lan lau­lu­pe­rin­teen jat­ku­vuu­des­ta. Luk­ka­rin tulee laulaa mie­luum­min kuin hyvin. Se tar­koit­taa sitä, että homma toimii ra­jal­li­sil­la­kin lau­lu­tai­doi­lla, kun­han y­ritystä löy­tyy ja lau­lujen sa­nat ja me­lo­di­at ovat hal­lussa. Kil­lan luk­karin tulee pitää yl­lä lau­lu­tai­to­jaan myös hieman tun­te­mat­to­mim­mis­sa lau­luis­sa. Tähän löy­tyy yli­oppi­las­kun­nalta oma toi­mi­kun­tansa, joka jär­jes­tää sään­nölli­sin vä­li­a­join esimerkiksi “Pu­nai­sen lau­lu­kir­jan lä­pi­lau­lan­nan”. Luk­karin tehtäviin kuuluu myös vetää aa­sin­sil­toja, joil­la hän voi haus­kuut­taa sit­si­y­lei­söä en­nen lau­lua.

WWW-velho(t)

WWW-velhon teh­tä­viin kuu­luu killan ko­ti­si­vu­jen päi­vit­tä­mi­nen ja ul­ko­a­sun pa­ran­ta­mi­nen. WWW-velho toi­mii myös raa­din a­pu­na tie­do­tuk­ses­sa, säh­kö­pos­ti­lis­tois­sa ja muis­sa tie­to­tek­niik­kaan liit­ty­vis­sä ky­sy­myk­sis­sä.

Opintotoimikunta

Opin­to­toi­mi­kun­ta on kil­lan sään­tö­mää­räi­nen toi­mi­kun­ta. Toimikunnan puheenjohtajana toimii raadin jäsen tai toimihenkilö, yleensä raadin opintovastaava. Jäseniksi opintotoimikuntaan pyritään hankkimaan vähintään yksi edustaja kummastakin puunjalostusalan maisteripääaineesta, sekä yksi kandidaattivaiheen opiskelija. O­pin­to­toi­mi­kun­nan teh­tä­vä­nä on tu­kea lai­tok­sen o­pin­to­neu­von­taa, tut­kia o­pis­ke­luun ja o­pin­toi­hin liit­ty­viä ky­symyk­siä se­kä val­mis­tel­la ja teh­dä aloit­tei­ta o­pe­tuk­sen ja o­pis­ke­lun ke­hit­tä­mi­sek­si. Li­sä­tie­toa o­pin­nois­ta löydät Opinnot -osiosta.