Yrityksille

Puunjalostajakilta ry eli PJK (lue: Puujiikoo) on vuonna 1945 perustettu O­ta­­nie­men puun­­ja­­los­­tus­­a­lan o­pis­ke­li­joi­den re­kis­te­röi­ty yhdistys. Matkan varrella jäseniksi on liittynyt myös muita opis­kelijoita sekä valmistuneita.

Puun­jalos­ta­ja­kil­lan jä­se­ni­ä yh­dis­tää kiin­nos­tus a­laa ja a­lan y­ri­tyk­siä koh­taan. Sik­si e­ri­lai­set y­ri­tys­vie­rai­lut ja -il­lat ovat hy­vin suo­sit­tu­ja. Puun­ja­los­ta­ja­kil­lan yksi ta­voit­teis­ta onkin toimia link­ki­nä työn­an­ta­ji­en ja o­pis­ke­li­joi­den välillä. Kil­lan toi­min­taa joh­taa killan raati, joka va­li­taan vuo­sit­tain kil­lan vaa­li­ko­kouk­ses­sa. Raadin yhteystiedot löydät raati- ja toimihenkilöt osiosta.

Alan opiskelu on 2010- luvun alussa ollut suu­res­sa mur­rok­ses­sa. Ke­mi­an tek­nii­kan kor­ke­a­kou­lun puun­ja­los­tus­tek­nii­kas­ta syn­tyi bio­tuo­te­tek­niik­ka ja vuon­na 2013 tut­kin­to­uu­dis­tuk­sen myö­tä bio­tuo­te­tek­nii­kan opinnot siir­tyi­vät mais­te­ri­vai­hee­seen. Kan­di­daat­ti­ta­sol­la lu­e­taan y­lei­si­ä a­laan liit­ty­vi­ä ja mais­te­ri­vai­hee­seen val­mis­ta­vi­a o­pin­to­ja. Li­sä­tie­to­a o­pin­nois­ta löy­dät muun mu­as­sa opinnot o­si­os­ta se­kä Ke­mi­an tek­nii­kan kor­ke­a­kou­lun ko­ti­si­vuil­ta.