Yritysillat ja excursiot

YRITYSILLAT

Yri­tys­il­lat voi­vat ol­la esi­mer­kik­si sau­na- ja/tai peli-iltoja, joi­den pää­ta­voi­te on tu­tus­tua yri­tyk­sen toi­min­taan ja ih­mi­siin ren­nois­sa mer­keis­sä. Sau­na voi ol­la esi­mer­kik­si yri­tyk­sen tai AYY:n ti­lois­sa Ota­nie­mes­sä. Li­sä­tie­to­ja yri­tys­il­lois­ta saat esi­mer­kik­si raa­din ex­cur­sio­mes­ta­ril­ta.

 

EXCURSIOT

Puun­ja­los­ta­ja­kil­ta ry on hy­vin tun­net­tu met­sä­te­ol­li­suu­den pii­reis­sä. Ta­voit­tee­nam­me on yl­lä­pi­tää ja ke­hit­tää yh­teis­toi­min­taa tu­le­vi­en työn­an­ta­ji­em­me kans­sa. Spon­so­ri­so­pi­mus­ten ja eri­lais­ten edus­tus­ti­lai­suuk­si­en ja ter­veh­dys­ten ohel­la tär­keä link­ki yri­tys­maa­il­maan ovat ex­cur­si­ot eli yri­tys­vie­rai­lut, joi­ta py­ri­tään jär­jes­tä­mään vuo­des­sa mah­dol­li­sim­man pal­jon.

Ex­cur­si­ot ovat mie­lek­käi­tä ta­pah­tu­mia niin opis­ke­li­jo­il­le kuin työn­an­ta­jil­le­kin. Opis­ke­li­jo­il­le tar­jou­tuu mah­dol­li­suus tu­tus­tua ren­nos­sa il­ma­pii­ris­sä ih­mi­siin, jot­ka suu­rel­la to­den­nä­köi­syy­del­lä pys­ty­vät vai­kut­ta­maan eten­kin ke­sä­työn­te­ki­jöi­den rek­ry­toin­tei­hin. Van­hem­mil­le tie­teen­har­joit­ta­jil­le ex­cur­si­ot saat­ta­vat poi­kia mah­dol­li­suuk­sia dip­lo­mi­työ­paik­koi­hin ja sitä kaut­ta ava­ta ovia opis­ke­lun jäl­kei­seen työ­e­lä­mään. Työn­an­ta­jat, täs­sä ta­pa­uk­ses­sa ex­cur­sio­isän­nät ja –emän­nät puo­les­taan saa­vat eteen­sä jou­kon mo­ti­voi­tu­nei­ta opis­ke­li­joi­ta, mah­dol­li­sia tu­le­via firman työntekijöitä, joista Suomen metsäteollisuudelle ra­ken­ne­taan uut­ta tu­ki­pi­la­ria.

Puun­ja­los­ta­ja­kil­ta ry kun­ni­oit­taa ex­cur­si­oil­la yri­tys­ten an­ta­maa mah­dol­li­suut­ta tu­tus­tua nii­den toi­min­taan pu­keu­tu­mal­la siis­tis­ti. Mi­es­ten pu­ku­koo­di on pik­ku­tak­ki ja suo­rat hou­sut. Nai­set pu­keu­tu­vat tyy­liin so­pi­vas­ti. Teek­ka­ri­lak­ki ja PJK:n lau­lu­kir­ja Hal­ko kuu­lu­vat olen­nai­se­na osa­na ex­cur­sio­va­rus­tuk­seen.

Yh­den päi­vän kes­tä­vil­le ex­cur­si­oil­le läh­de­tään aa­mul­la ja ta­kai­sin Ota­nie­meen pa­la­taan puo­lil­ta öin. Vuo­sit­tain jär­jes­te­tään myös pi­dem­piä ex­cur­si­oi­ta. Tun­ne­tuin näis­tä lie­nee syk­syl­lä jär­jes­tet­tä­vä Ko­ti­maan pit­kä, jo­ka kes­tää noin vii­kon.

Oli­vat­pa ex­cur­si­ot yh­den tai use­am­man päi­vän mit­tai­sia, ne nou­dat­ta­vat pää­sään­töi­ses­ti sa­maa kaa­vaa. Aluk­si yri­tys esit­te­lee toi­min­taan­sa ja kier­rät­tää opis­ke­li­joi­ta toi­mi­ti­lois­saan. Tämän vi­ral­li­sen osuu­den jäl­keen siir­ry­tään vapaa­muo­toi­sem­paan il­lan­viet­toon, jo­hon usein si­säl­tyy hy­vät ruo­ka­tar­joi­lut ja mah­dol­li­suus sau­noa. Vii­meis­tään täs­sä vai­hees­sa kai­ve­taan lau­lu­kir­jat esil­le. Vie­rai­lun päät­teek­si on tapana kiit­tää illan isän­tiä ja emän­tiä puun­ja­los­ta­ja­kil­lan pe­rin­tei­den mu­kai­ses­ti. Vaik­ka ex­cur­si­ot päät­ty­vät vi­ral­li­ses­ti pa­luu­seen Ota­nie­meen, usein vie­lä seu­raa­va­na aa­mu­na ku­kon­lau­lun ai­kaan voi Ota­nie­mes­sä tör­mä­tä ex­cul­ta pa­laa­viin puun­ja­los­ta­jiin.

 

 

 

KOTIMAAN PITKÄ

Ko­ti­maan pit­kä (eli Koo­Pee) on hui­kea usean päi­vän mit­tai­nen ex­cur­sio­kier­ros Suo­men puun­ja­los­tus- ja/tai pro­ses­si­alan yri­tyk­siin.

Mat­kan jär­jes­tää kil­lan ex­cur­sio­mes­ta­ri ja sii­hen kuu­luu sekä päi­vä- että ilta­ex­cur­si­oi­ta illan­viettoi­neen. Mat­kan ta­voit­tee­na on tu­tus­tua tu­le­viin työn­an­ta­jiin ja näh­dä laa­ja-alai­ses­ti eri­tyi­ses­ti alan teol­li­suut­ta, mut­ta myös mui­ta yri­tyk­siä.