Yhteistyökumppaniksi

Puun­ja­los­ta­ja­kil­lan toi­min­nan mah­dol­lis­ta­vat suu­rel­ta osin kil­lan yh­teis­työ­kump­pa­nit. Ha­lu­aa­ko yri­tyk­se­si nä­ky­vyyt­tä puun­ja­los­tus­alan opis­ke­li­joi­den kes­kuu­des­sa? Tar­jo­am­me po­ten­ti­aa­li­sen jou­kon alan mo­ti­voi­tu­nei­ta opis­ke­li­joi­ta. Jos olet kiin­nos­tu­nut yh­teis­työs­tä, ota yh­te­yt­tä kil­lan raa­tiin säh­kö­pos­til­la tai esi­mer­kik­si suo­raan raa­din ex­cur­sio­mes­ta­riin, jon­ka suo­rat yh­teys­tie­dot löy­dät Raa­ti ja toi­mi­hen­ki­löt -osiosta. Raa­din säh­kö­pos­ti­osoi­te on pjk (a) list.ayy.fi.

Yh­teis­työ voi olla lä­hes min­kä­lais­ta ta­han­sa. Tyy­pil­li­sim­piä ovat eri­lai­set ex­cur­si­ot sekä yri­tys­il­lat. Eri­tyi­ses­ti ta­pah­tu­maan si­säl­ty­vät opis­ke­li­joi­ta haas­ta­vat case-tyyp­pi­set ongel­man­rat­kai­su­teh­tä­vät ovat suo­sit­tu­ja opis­ke­li­joi­den kes­kuu­des­sa. Nä­ky­vyyt­tä yri­tyk­sel­le voit saa­da esi­mer­kik­si Puun­ja­los­ta­ja­kil­lan vuo­si­juh­lil­la Kuu­ma­hion­nas­sa tai kil­lan ko­ti­si­vuil­la.