Kilta

Puunjalostajakilta ry (PJK, lue PuuJiiKoo) yhdistää Aalto-yliopiston puun­ja­los­tus­alan o­pis­ke­li­joi­ta niin am­ma­til­li­sis­sa kuin vapaa-ajan mer­keis­sä.

Kilta tarjoaa ai­nut­laa­tui­sen kon­tak­ti­pin­nan y­ri­tys­maa­il­maan ex­cur­si­oi­den ja yri­tys­il­to­jen muodossa. Kilta jär­­jes­­tää o­pis­­ke­­lun vas­­ta­­pai­­nok­­si il­­lan­­viet­­to­­ja ja ur­­hei­­lu­­ta­­pah­­tu­­mi­a yh­­des­­sä mui­­den kor­­ke­a­­kou­­lun yh­­dis­­tys­­ten kans­­sa. Lisäksi killan tehtävänä on tu­kea jä­­se­­ni­­ään o­­pin­­to­­a­­si­­ois­­sa ja a­jaa kil­­ta­­lais­­ten a­si­aa kor­­ke­a­kou­­lu- ja yli­opis­to­ta­­sol­­la.

Yhdistyksen toi­min­taa joh­taa vuo­sit­tain vaa­leis­sa va­lit­tu raa­ti, jonka apu­na toi­mii jouk­ko toi­mi­hen­ki­löi­tä.